Edycja XX - za rok 2016

Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania Klucza

Kategoria 1 - Największa osobowość w promocji regionu
Pod uwagę będzie brany dorobek kandydata.

 

Kategoria 2 - Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi
Musi spełniać następujące warunki:
a) Siedziba na Dolnym Śląsku;
b) Działalność firmy prowadzona co najmniej od stycznia 2011 r.
Oceniane będą m.in.:
a) Udział w działalności charytatywnej lub na rzecz społeczności lokalnej (ew. rekomendacje instytucji społecznych współpracujących z kandydatem);
b) Działalność na rzecz środowiska naturalnego;
c) Aktywność inwestycyjna (ukończone lub prowadzone inwestycje);
d) Uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do skarbu państwa, ZUS-u i gminy;

Kategoria 3 - Najbardziej gospodarna gmina wiejska.
Oceniane będą m.in.:
a) Dynamika wzrostu dochodów własnych;
b) Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu gminy;
c) Aktywność władz gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na inwestycje gminne, w pozyskiwaniu inwestorów oraz w przygotowywaniu infrastruktury dla innych inwestycji;
d) Działalność promocyjna gminy i współpraca z podmiotami gospodarczymi.

Kategoria 4 - Najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejsko-miejska.
Oceniane będą:
a) Dynamika wzrostu dochodów własnych;
b) Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu gminy;
c) Aktywność władz gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na inwestycje gminne, w pozyskiwaniu inwestorów oraz w przygotowywaniu infrastruktury dla innych inwestycji;
d) Działalność promocyjna gminy i współpraca z podmiotami gospodarczymi.

Kategoria 5 - Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa
Warunkiem przyjęcia kandydatury jest:
a) Posiadanie siedziby władz organizacji na terenie Dolnego Śląska;
b) Prowadzenie działalności co najmniej od 1 stycznia 2011 r.
Oceniane będą:
a) Konsekwencja w realizacji zadań statutowych;
b) Realne osiągnięcia w danym roku.

Kategoria 6 - Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Oceniana będzie za:
a) Osiągnięcia w danym roku;
b) Promowanie autorów, twórców i walorów dolnośląskich;
c) Osiągnięcia artystyczne i organizatorskie;
d) Organizowanie imprez na Dolnym Śląsku z udziałem podmiotów i osób pochodzących spoza Dolnego Śląska, z regionów przygranicznych i o renomie międzynarodowej.

Kategoria 7 - Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
W tej kategorii oceniane będą szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły policealne i wyższe oraz instytucje edukacyjne (centra szkoleniowe, ośrodki dydaktyczne, samodzielne instytuty prowadzące działalność dydaktyczną) mające siedzibę na Dolnym Śląsku i działające co najmniej 3 lata.
Oceniane będą:
a) Baza dydaktyczna;
b) Osiągnięcia szkoły (olimpiady przedmiotowe, sukcesy sportowe, działania w ramach szkolnych kół zainteresowań);
c) Tradycja;
d) Sukcesy wychowanków (absolwentów);
e) Jakość kadry.

Kategoria 8 - Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych.
Warunkiem przyjęcia kandydatury jest:
a) Posiadanie siedziby władz na terenie Dolnego Śląska;
b) Prowadzenie działalności co najmniej od 1 stycznia 2011 r.
Oceniane będą:
a) Osiągnięcia w danym roku;
b) Trwałość i rozwój inicjatyw oraz wysoka jakość świadczonych usług lub poziom sportowy.

Uwaga!
Niezależnie od kryteriów określonych dla poszczególnych kategorii wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu" Kapituła może wziąć pod uwagę inne specyficzne okoliczności, które jej zdaniem są istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia.